Правила конкурсного приймання

Правила конкурсного приймання

до спеціалізованого

навчально-виховного комплексу

«ЗОШ І ступеня – ДНЗ»

з поглибленим вивченням англійської мови

«Пролісок»

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до спеціалізованого навчально-виховного комплексу (далі СНВК) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Правила конкурсного приймання розробляються робочою групою з числа педагогічних працівників СНВК відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.03 р., листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 р. №1/9-71, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 р. №778 та на підставі Статуту СНВК, обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради СНВК, схвалюються ними та затверджуються директором СНВК за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні закладу та на сайті СНВК.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні СНВК та на його сайті вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у СНВК створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора СНВК за погодженням з радою закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головами приймальної та педагогічної комісій є відповідні заступники директора СНВК.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора СНВК, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу початкової школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.8. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, за результатами конкурсних випробувань матимуть право першочергового зарахування до СНВК.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок», проводиться у терміни, визначені СНВК, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок», включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор за погодженням з управлінням освіти. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок», не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів СНВК, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Для учнів, які вступають до 2 – 4 класів спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок» конкурсні випробування проводяться з англійської мови та метаматики у формі контрольної роботи. Приймання до СНВК учнів, які навчалися раніше в закладі того самого типу, або спеціалізації, може відбуватися за співбесідою.

3.5. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до НВК, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія та затверджує директор СНВК за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

3.6. Завдання для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором СНВК за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

3.7. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом СНВК. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування визначено такими: математика, англійська та українська мови – до 40 хвилин.

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в СНВК протягом року. Місце їх зберігання — особова справа учня.

3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12. Результати співбесіди оголошуються в той самий день, письмового — не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.13. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор СНВК.

3.14. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до СНВК наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), заява на ім’я директора СНВК, медична картка (довідка) встановленого зразка. Особова справа подається при зарахуванні дітей до 2 – 4 класів спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок».

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія чисельністю до 6 осіб під головуванням директора СНВК у складі заступників директора та практичного психолога за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов у складі СНВК «Пролісок», вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Діти (учні), які зараховані до СНВК, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до СНВК вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в СНВК.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор СНВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до СНВК, за його результатами здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

5.3. При порушенні СНВК вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання рішенням управління освіти Ужгородської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Ужгородської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Схвалено педагогічною радою та радою СНВК.

Протокол № _2_ від _20 лютого 2015_ року.

 Перелік документів, які подаються на конкурс

 До участі в конкурсі допускаються учні на підставі

- особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора СНВК «Пролісок»;

- табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу);

- до 1-го класу початкової школи з поглибленим вивченням англійської мови у складі закладу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження.

До конкурсної (приймальної) комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

Перелік документів для зарахування дітей до закладу

Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

До навчального закладу подаються такі документи:

- копія свідоцтва про народження (паспорт);

- заява на ім’я директора СНВК «Пролісок»;

- медична картка (довідка) встановленого зразка;

- особова справа подається при зарахуванні дітей до 2 – 4 класів початкової школи з поглибленим вивченням англійської мови у складі закладу.

Ласкаво просимо на наш сайт!

prolisok.school@gmail.com

Search